AULA MUNICIPAL de MÚSICA de PIERA

MARIA ESCOLÀ I CASES

ASSIGNATURES

 

TEoRICoPRÀCTIQUES

Sensibilització · Nivell 1

 

El nivell està adreçat a nens de 4 i 5 anys

Treball de desenvolupament sensorial i rítmic i introducció al món de la música a través de la cançó, el joc i el moviment.
Es tracta de despertar les aptituds musicals d'una manera adequada a la seva edat.
A Sensibilització 2, s'inicia el contacte amb els instruments Orff.
Es treballa en sessions lectives col·lectives.

Iniciació. Aprenentatge bàsic · Nivell 2


Matèries: Llenguatge Musical i Cant Coral

El nivell 2 està adreçat als nens de 6 i 7 anys.
Treball sobre els fonaments del llenguatge musical. Un primer acostament a la grafia i els elements bàsics del llenguatge musical a través del treball rítmic, la lectura , l'audició , la cançó i la seva expressió mitjançant la veu . El llenguatge sempre es treballarà en sessions lectives conjuntes. 
Per altra banda, els alumnes participen del contacte amb instruments en la roda d'instruments per tal de descobrir els instruments que podran triar en el següent curs. Dins el projecte roda d'instruments es treballa tan en sessions lectives individuals amb cadascun dels instruments com en sessions lectives conjuntes amb tots els instruments. 

Aprofundiment i aprenentatge avançat · Nivell 3


Matèries: Llenguatge Musical, Cant Coral i Harmonia
 

El nivell 3 està adreçat a nens d'entre 8 i 12 anys. 
Treball per a una formació musical elemental al llarg de quatre cursos, en els quals l'alumne desenvoluparà àmpliament les seves capacitats musicals i es formarà aprofundint en els coneixements del llenguatge musical i la seva expressió mitjançant la veu i l'instrument tan a nivell individual com en treball de grup en els diferents conjunts instrumentals. Al finalitzar aquests estudis l'alumne podrà optar per continuar a l'Aula Municipal de Música o accedir al Conservatori per tal de realitzar-hi els estudis oficials de Grau Mitjà o estudis superiors.
El nivell 4 o grau professional està adreçat als alumnes que hagin superat els quatre cursos del grau elemental. 
A partir d'aquí, hi haurà una línia professional i una línia no professional que es determinarà en funció de la demanda dels alumnes. S'aplicarà un pla d'acció tutorial a aquells alumnes que superat el GE vulguin preparar-se per accedir als estudis oficials de GM o superior en cas que l'Aula no tingui alumnes suficients per fer un grup de línia professional. 

Ensenyament elemental jove i ensenyament elemental adult


El programa d'aquest grup està adreçat a alumnes majors de 14 anys fins a 16 anys. Es realitzen classes individualitzades d'instrument més les classes col·lectives en el conjunt instrumental jove. Hi pot accedir tan l'alumne que té coneixements musicals com el qui no en té. 
A partir dels 16 anys, l'alumne tindrà el dret d'escollir fer instrument en una sessió individual + conjunt instrumental o bé només instrument individual.
També tindrà la possibilitat de realitzar assignatures opcionals relacionades amb l'instrument.